Môn
Futsal
Dance
Khu vực
HN
HCM
DN
CT
TN
HP
Bảng
A
B
C
D
E
F
1/16
Tứ Kết
Bán kết
3/4
Chung kết
Môn
Futsal
Dance
Khu vực
HN
HCM
DN
CT
TN
HP
Bảng
A
B
C
D
E
F
Thắng Hoà Thua Điểm
Khu vực Tên Hạng Trận 1 Trận 2 Trận 3 Trận 4 Trận 5 Trận 6 Trận 7 Trận 8 Số trung bình Điểm trung bình
HN HUST 1 Số lượng CĐV (AF) 150 0 143 0 82 0 163 0 151 0 0 0 0 0 0 0 60.3 8.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 8 8 9 9 0 0 0 5.3
HN NUCE 2 Số lượng CĐV (AF) 143 0 138 0 89 0 130 0 172 0 0 0 0 0 0 0 58.8 8.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 8 8 8.5 9 0 0 0 5.2
HN TLUb 3 Số lượng CĐV (AF) 112 0 111 0 132 0 102 0 167 0 0 0 0 0 0 0 54.6 7.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 5 6 7 0 0 0 3.5
HN BA 4 Số lượng CĐV (AF) 130 0 123 0 89 0 104 0 143 0 0 0 0 0 0 0 51.5 6.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 5 5 6 0 0 0 3.3
HN APD 5 Số lượng CĐV (AF) 183 0 185 0 131 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.7 6.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 4.5 5 2 0 0 0 0 2
HN UTT 6 Số lượng CĐV (AF) 89 0 71 0 79 0 107 0 148 0 0 0 0 0 0 0 43.2 6.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 4.5 4.5 5.5 6 0 0 0 3.1
HN FTU 7 Số lượng CĐV (AF) 92 0 76 0 51 0 74 0 149 0 0 0 0 0 0 0 38.7 5.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3.5 4 4.5 5 0 0 0 2.5
HN HAU 8 Số lượng CĐV (AF) 113 0 140 0 95 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.7 5.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 3.5 4 0 0 0 0 2.2
HN UTC 9 Số lượng CĐV (AF) 110 0 79 0 49 0 89 0 104 0 0 0 0 0 0 0 37.7 4.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 5 2 3 4 0 0 0 2.3
HN PPA 10 Số lượng CĐV (AF) 157 0 86 0 112 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.9 4.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 5 5 0 0 0 0 2
HN HUBT 11 Số lượng CĐV (AF) 128 0 87 0 89 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.9 4.3
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4.5 4.5 5.5 5.5 0 0 0 0 2.5
HN TUU 12 Số lượng CĐV (AF) 80 0 81 0 89 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.3 3.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 2 2 4 4 0 0 0 0 1.5
HN VCA 13 Số lượng CĐV (AF) 67 0 85 0 60 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.1 3.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 2 3 3 0 0 0 0 1.4
HN FU 14 Số lượng CĐV (AF) 115 0 44 0 31 0 47 0 55 0 0 0 0 0 0 0 25.6 3
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 3 0 2 3 0 0 0 1.8
HN UET 15 Số lượng CĐV (AF) 89 0 98 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.3 2.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4 2 2 0 0 0 0 0 1
HN HUP 16 Số lượng CĐV (AF) 91 0 37 0 39 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.3 2.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 2 2 4 4 0 0 0 0 1.5
HN VNUA 17 Số lượng CĐV (AF) 98 0 8 0 79 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.7 1.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 0 3 3 0 0 0 0 1.1
HN USSH 18 Số lượng CĐV (AF) 81 0 56 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.2 1.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 4 0 0 0 0 0 1.3
HN TMU 19 Số lượng CĐV (AF) 67 0 69 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.3 1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 3 0 0 0 0 0 1.1
HN TLUp 20 Số lượng CĐV (AF) 55 0 67 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.8 0.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3.5 3.5 2 0 0 0 0 0 1.1
HN DAV 21 Số lượng CĐV (AF) 122 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 2 2 3 0 0 0 0 0 0.9
HN PTIT 22 Số lượng CĐV (AF) 75 0 53 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 2 2 0 0 0 0 0 0.9
HN PDU 23 Số lượng CĐV (AF) 76 0 66 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.6 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 2 1 0 0 0 0 0 0.8
HN NEU 24 Số lượng CĐV (AF) 42 0 51 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.6 0.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 1 1 2 0 0 0 0 0 0.5
HN AOF 25 Số lượng CĐV (AF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điểm Cổ vũ trận (AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HN PPA 26 Số lượng CĐV (AF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điểm Cổ vũ trận (AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HN AJC 27 Số lượng CĐV (AF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Điểm Cổ vũ trận (AS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCM SGU 1 Số lượng CĐV (AF) 500 0 601 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.9 8.1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 9 10 10 0 0 0 0 0 3.6
HCM UFM 2 Số lượng CĐV (AF) 160 0 625 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 7.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 7 6 0 0 0 0 0 2.6
HCM IUH 3 Số lượng CĐV (AF) 450 0 200 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.2 7.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 10 10 10 0 0 0 0 0 3.8
HCM BKU 4 Số lượng CĐV (AF) 350 0 100 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.8 7.1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 10 10 10 0 0 0 0 0 3.8
HCM PNT 5 Số lượng CĐV (AF) 180 0 150 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.5 6.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 10 8 8 0 0 0 0 0 3.3
HCM NTTU 6 Số lượng CĐV (AF) 100 0 200 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.4 5.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 7 8 0 0 0 0 0 2.9
HCM NLU 7 Số lượng CĐV (AF) 100 0 80 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.5 5.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 9 9 10 0 0 0 0 0 3.5
HCM HIU 8 Số lượng CĐV (AF) 300 0 100 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.7 5.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 3 2 0 0 0 0 0 1
HCM VHU 9 Số lượng CĐV (AF) 150 0 80 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 5 5 1 0 0 0 0 0 1.4
HCM STU 10 Số lượng CĐV (AF) 100 0 110 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.8 4.4
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4 5 6 0 0 0 0 0 1.9
HCM TDT 11 Số lượng CĐV (AF) 80 0 115 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.3 4.1
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 6 4 0 0 0 0 0 2
HCM BUH 12 Số lượng CĐV (AF) 80 0 60 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.7 3.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 7 6 6 0 0 0 0 0 2.4
HCM HCMUS 13 Số lượng CĐV (AF) 80 0 100 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.7 3.3
Điểm Cổ vũ trận (AS) 4 4 5 0 0 0 0 0 1.6
HCM HUFLIT 14 Số lượng CĐV (AF) 60 0 97 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3.2
Điểm Cổ vũ trận (AS) 9 6 6 0 0 0 0 0 2.6
HCM VLU 15 Số lượng CĐV (AF) 80 0 50 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.2 2.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 5 6 0 0 0 0 0 1.8
HCM HUTECH 16 Số lượng CĐV (AF) 80 0 60 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.1 2.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 8 6 6 0 0 0 0 0 2.5
HCM UT HCMC 17 Số lượng CĐV (AF) 90 0 100 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.8 1.9
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 5 3 0 0 0 0 0 1.8
HCM USSH 18 Số lượng CĐV (AF) 100 0 55 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.7 1.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 3 4 0 0 0 0 0 1.6
HCM FTU2 19 Số lượng CĐV (AF) 80 0 67 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.5 1.5
Điểm Cổ vũ trận (AS) 7 7 6 0 0 0 0 0 2.5
HCM HCMUTE 20 Số lượng CĐV (AF) 50 0 37 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 3 5 5 0 0 0 0 0 1.6
HCM OU 21 Số lượng CĐV (AF) 70 0 20 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.8 0.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 1 5 0 0 0 0 0 1.5
HCM TDC 22 Số lượng CĐV (AF) 80 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0.8
Điểm Cổ vũ trận (AS) 6 2 3 0 0 0 0 0 1.4
HCM UEL 23 Số lượng CĐV (AF) 50 0 45 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1 0.7
Điểm Cổ vũ trận (AS) 1 4 5 0 0 0 0 0 1.3
HCM RMIT 24 Số lượng CĐV (AF) 20 0 20 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0.6
Điểm Cổ vũ trận (AS) 1 1 4 0 0 0 0 0 0.8

Tin tức

KHÔNG PHẢI ĐỢI NỮA, VUG DANCE BATTLE ĐÃ QUAY LẠI HÀ NỘI RỒI ĐÂY
Mar 24th,2019
Xem thêm

KHÔNG PHẢI ĐỢI NỮA, VUG DANCE BATTLE ĐÃ QUAY LẠI HÀ NỘI RỒI ĐÂY

Sau thời gian dài chờ đợi, Dance Battle chính thức quay lại trong háo hức và mong chờ của đông đảo sinh viên Hà Nội. Liệu nhà đường kim Vô địch mùa giải 2018 - Học Viện Tài Chính có bảo vệ được ngôi vương? Hay một “thế lực” tìm ẩn mới sẽ vương lên mạnh mẽ? Cùng chờ xem!

đối tác

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH
logo cp
logo bách hiền
logo havoline
logo pan
logo premier
logo Skechers

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG
logo vtvcab
bhd
logo kênh 14
logo tik tok
logo the thao van hoa
tin the thao
-->