• 72 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Gia, Ngô Quyền, Đằng Gia Ngô Quyền, Hải Phòng
-->